Usisakykite m?s? paslaugas internetu

Nuo iol m?s? paslaugas galite usisakytiir internetu. Tam tereikia skiltyje Paslaugos isirinkti norim? paslaug? ir upildyti ten esan?i? paslaug? usakymo anket?. i anketa leis mums isamiau susipainti tiek su J?s? ?mone, tiek ir su J?s? ?mon?s poreikiais. Upildius paslaug? usakymo …

?mon? ven?ia 15-? Gimtadien?

UAB Rezultatas skai?iuoja 15-tus veiklos metus.Diaugiam?susitarnav? klient?, kurie paslaug? atlikim? patiki mums, pasitik?jim? ir lojalum?. Per 15 met? sugeb?jome ?gyvendinti isikeltus tikslus,tokius kaip suteikiam? paslaug? klientams kokyb?s utikrinimas. Per ?mon?s gyvavimo laikotarp? sp?jome isipl?sti, s?kmingai vykdome veikl?trijuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, …