Skaidrumo ataskaita

UAB Rezultatas” 2009 m. metinis praneimas apie veiklos skaidrum?


1. ?mon?s strukt?ros ir dalyvi? apraymas.

UAB Rezultatas” ?registruota LR juridini? asmen? registre 1995 m. balandio m?n. 5 d., ?mon?s kodas 166797918. Generalin? direktor? Birut? Traubergien? yra Lietuvos turto vertintoj? asociacijos nar? bei ?jo Lietuvos auditori? r?m? prezidiumo nar?s pareigas. Generalin?s direktor?s pavaduotoja Julija Traubergait? yra Lietuvos turto vertintoj? asocijuos nar? bei asociacijos verslo vertinimo komiteto nar?. iuo metu eina Lietuvos auditori? r?m? mokymo komiteto auditori? kvalifikacini? egzamin? komisijos nar?s pareigas. ?mon? yra ?sik?rusi Vilniuje Konstitucijos pr.15/5-3, Klaip?doje Til?s g. 60-206 ir Maeikiuose Stoties g. 8-14. ?mon?je dirba 12 darbuotoj?, 3 i j? turi profesini? asociacij? bei finans? ministerijos patvirtintus kvalifikacinius paym?jimus.

2. ?mon?s valdymo forma.

Udaroji akcin? bendrov? Rezultatas” yra ribotos atsakomyb?s juridinis asmuo, turintis komercin?, ?kin?, finansin?, organizacin? ir teisin? savarankikum?, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos ?statymais, Vyriausyb?s nutarimais bei kitais norminiais aktais. Bendrov? turi Visuotin? akcinink? susirinkim? ir vienasmen? valdymo organ? generalin? direktori?.

3. ?mon?s vidaus kokyb?s kontrol?s sistema ir jos funkcionavimo veiksmingumas.

?mon? turi patvirtint? vidaus kontrol?s proced?r? vadov?, vidaus darbo tvarkos taisykles, sudaro veiklos plan?, kuris padeda patikrinti duomen? teisingum? ir tikrum?, didinti veiklos efektyvum? ir garantuoti numatytos valdymo politikos ?gyvendinim?. Vidaus kontrol? sumaina rizik?, susijusi? su verslo aplinka bei vidine ?mon?s aplinka. Vidaus kontrol?s tikslai:

  • Utikrinti, kad paslaugos b?t? teikiamos vadovaujantis ?statym? bei kit? teis?s akt? numatyta tvarka;
  • Garantuoti, kad darbuotojai laikytusi profesini? standart? ir etikos;
  • Utikrinti aukt? teikiam? paslaug? kokyb? bei atlikimo tinkamum?.

4. ?mon?s atlikto audito kokyb?s peri?ra.

Paskutin? kart? audito kokyb?s peri?ra BKR International Limited audito kontrol?s tarnybos buvo atlikta 2007 metais. Joki? paeidim? ar neatitikim? neaptikta. 2007 m. ?mon?s audito kokyb?s kontrol? tikrino Lietuvos Auditori? R?mai. Paeidim? neaptiko.

5. Vieojo intereso ?mon?s, kuri? audit? ?mon? atliko pra?jusiais finansiniais metais.

2009 metais UAB Rezultatas neatliko audit? vieojo intereso ?mon?ms.

6. Nepriklausomumo principo laikymasis ?mon?je.

?mon?je taikomas nepriklausomumo principas. Darbuotojai, atliekantys utikrinimo uduotis, ratikai patvirtina savo nepriklausomum? nuo klient? ir ?sipareigoja informuoti ?mon?s vadovaujan?ius asmenis apie atsiradusias bet kokias aplinkybes, galin?ias kelti gr?sm? nepriklausomumo reikalavim? laikymuisi ?mon?s ir klient? atvilgiu.

7. ?mon?je dirban?i? auditori? kvalifikacijos k?limas.

Auditoriai ir auditoriaus pad?j?jai nuolat kelia profesin? kvalifikacij? Lietuvos auditori? r?m?, Lietuvos buhalteri? ir auditori? asociacijos organizuojamuose auditori? kvalifikacijos k?limo kursuose, dalyvauja tarptautin?se konferencijose, kurias savo nariams organizuoja BKR International asociacija.

8. ?mon?s 2009/2008 m. pajamos i kiekvienos ?mon?s veiklos.


2009 m.

2008 m.

Finansinis auditas

233164 Lt

223389 Lt

Pervalgos, sutartos proced?ros, veikslo auditas ir kt. susijusios paslaugos

23397 Lt

100611 Lt

Turto ir verslo vertinimas

231002 Lt

247158 Lt

Apskaita

235180 Lt

316730 Lt

Konsultacijos

29130 Lt

59426 Lt

Kitos paslaugos

8475 Lt

10303 Lt

10. Atlyginim? partneriams skyrimo pagrindas.

?mon? yra ribotos atsakomyb?s juridinis asmuo (UAB).

Generalin? direktor? Birut? Traubergien?

2010.07.01