Verslo vertinimas

Nor?dami usisakyti verslo vertinimo paslaugas internetu upildykite uklausos form? puslapio apa?ioje.

UAB Rezultatas turi sukaupsi 13 met? darbo patirt? verslo vertinimo srityje. M?s? specialistai turi patirties vertindami Lietuvos ir usienio kapitalo ?mones, ?moni? grupes, jungtin? veikl?, preki? enklus, nematerial?j? turt?, vis? tip? akcij? paketus. Verslo vertinimas atliekamas remiantis Lietuvos Respublikos Turto vertinimo pagrind? ?statymu, Nacionaliniais turto ir verslo vertinimo standartais, patvirtintais Lietuvos turto vertintoj? asociacijos, Tarptautiniais vertinimo standartais (IVS), Europos vertinimo standartais (EVS), patvirtintais TEGOVA.

?mon?s turto vertinimo kvalifikacijos atestato Nr. 000012*, iduotas Vilniuje 2000 m. vasario 21 d. Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo instituto tarybos 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 21-12. Turto ir verslo vertinimo verslas yra draustas civilin?s atsakomyb?s draudimu 1000000 Lt sumai vienam draudiminiam ?vykiui, profesin?s civilin?s atsakomyb?s draudimo liudijimas Nr. PCA104360, draudimo bendrov? PZU Lietuva.

Kas yra verslo vertintojas?

Verslo vertintojas tai fizinis asmuo, turintis Lietuvoje galiojant? verslo vertintojo kvalifikacijos paym?jim? ir Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrind? ?statymo nustatyta tvarka besiver?iantis verslo vertinimo veikla. Verslo vertintojas vertina versl?, vertybinius popierius, nematerial?j? turt?.

Kas yra verslas ir verslo vertinimas?

Verslas juridinio ar fizinio asmens veikla, kuriai naudojami ekonominiai itekliai, kuria siekiama gauti pajam? ir pelno ir u kuri? is asmuo atsako savo turtu.

Verslo vertinimas ?mon?s verslo ar jos versle turim? nuosavyb?s interes? vert?s nustatymo ar ivados apie vert? pateikimo veiksmas ar procesas.

Vertybiniai popieriai tai serijomis ileidiamos finansavimo priemon?s, patvirtinan?ios dalyvavim? akciniame kapitale ir/arba teises, kylan?ias i kreditini? santyki?, bei suteikiantys teis? gauti dividendus, pal?kanas ar kitas pajamas.

Vertybini? popieri? pavyzdiai:

1. Akcijos

2. Obligacijos

3. Teis?s

4. Kt.

Verslo vertinimas n?ra vien tik verslo vert?s pinigine iraika apskai?iavimas, verslo vertinimo proceso metu atliekama nuodugni ir isami verslo finansin? analiz?, kurios tikslas ?mon?s finansinio stabilumo, investicij? patikimumo ir pelningumo ?vertinimas. Finansin? analiz? leidia prognozuoti b?simus ?mon?s finansinius rezultatus, nustatyti silpn?sias ir stipri?sias ?mon?s veiklos sritis, ?mon?s veiklos aktyvumo laipsn?, ?vertinti finansin?s ir ?kin?s veiklos perspektyvas.

Kokiais atvejais reikalingos verslo vertinimo paslaugos?

Verslas vertinamas akcij? pirkimo-pardavimo tikslu, main? sandoriui, ?keitimui, kitos r?ies perleidimui.

Verslas vertinamas nustatant akcinink? ?neam? akcij? paket? rinkos vert? nepinigini? ?na? ? ?statin? kapital? tikslu.

Verslas vertinamas finansin?ms ataskaitoms (taikant LR Verslo apskaitos standart? ar Tarptautini? finansin?s atskaitomyb?s standart? (IFRS) nuostat? – turto ?vertinimas tikr?ja verte).

Verslas vertinamas draudimui, investicijoms, ar kitam sandoriui, kurio metu turto savininkas nesikei?ia, kurio pagrindas yra turto rinkos vert?.

Verslas vertinamas apmokestinimui (mokestiniams atvejams ir gin?ams pagal LR Nekilnojamojo turto mokes?io ?statym?, LR Pelno mokes?io ?statym?, LR gyventoj? pajam? mokes?io ?statym?, LR Prid?tin?s vert?s mokes?io ?statym? ir kt.).

Verslas vertinamas pagal teismo ar antstoli? sprendimus (vadovaujantis LR Civiliniu kodeksu, LR civilinio proceso kodeksu, LR Baudiamuoju kodeksu, LR Baudiamojo proceso kodeksu).

Verslas vertinamas ir kitais atvejais, klientui pageidaujant.

Verslas vertinamas retrospektyviai, t.y. istorinei datai.

Kokiais metodais vertinamas verslas?

Vertinimo poi?ris (valuation approach) bendras vert?s nustatymo b?das, taikant vien? ar daugiau vertinimo metod?.

Verslo vertinimo poi?riai:

  • Verslo vertinimas turto poi?riu (asset-based approach) tai verslo ir/ar nuosavo kapitalo vert?s nustatymas, taikant ?mon?s turto, atmetus ?sipareigojimus, vertinimo rinkos verte metodus.
  • Verslo vertinimas pajam? poi?riu (income approach) – bendras b?das nustatyti ?mon?s vert?, ?mon?s dalies ar ustato vert?, pritaikant vien? ar daugiau b?d?, pagal kuriuos vert? yra nustatoma ?vertinant b?sim? turt?. Taikant pajam? metod? verslo, nuosavyb?s intereso jame vert? nustatoma apskai?iuojant esam?j? vert? ekonomin?s naudos, kuri? tikimasi gauti ateityje, pagrindu. Populiariausi vertinimo pagal pajamas metodai yra pajam? kapitalizavimo ir pinig? sraut? diskontavimo metodai.
  • Verslo vertinimas rinkos poi?riu (market approach) bendras b?das nustatyti ?mon?s, ?mon?s dalies ar ustato vert?, taikant vien? ar daugiau metod?, kurie leidia palyginti vertinimo objekt? su panaiomis atviroje rinkoje parduotomis ?mon?mis, ?moni? dalimis arba ustatais.

Kas yra nematerialus turtas ir nematerialaus turto vertinimas?

Nematerialus turtas toks turtas, kuris save ireikia ekonomin?mis savyb?mis ir neturi fizin?s formos arba turima fizin? forma neatspindi jo ekonomin?s prasm?s ir esm?s, ta?iau suteikia savininkui teises ir privilegijas ir paprastai generuoja pajamas ar kit? naud?.

Nematerialaus turto pavyzdiai:

1. Verslo prestias, yra sudedamoji verslo dalis, buhalterin?je apskaitoje niekur neatspind?tas turtas, yra perduodamas parduodant versl?.

2. Asmeninis prestias, nematerialus turtas, kuris atsiranda d?l atskir? asmen? vadov?, specialist? ir kit? darbuotoj? bei savinink? autoriteto, j? pla?iai inomos, pripaintos kvalifikacijos ir pan., kaip ir verslo prestias, n?ra atspind?tas apskaitoje. Asmeninis prestias perduodamas kartu su verslu, jei tie asmenys ir toliau t?sia darb? ?mon?je.

3. Identifikuojamas materialusis turtas:

  • Patentai, iradimai, formul?s, procesai, br?iniai, slaptos technologijos (know how)
  • Autorin?s teis?s bei literat?ros, muzikos ir meno k?riniai
  • Preki? enklai
  • Fran?iz?s, licencijos
  • Kompiuterin?s programos, internetin?s svetain?s
  • Kt.

4. Kt.

Teis?s, kurias suteikia savininkui nematerialusis turtas, turi b?ti ufiksuotos raytin?je arba neraytin?je sutartyje, kurioje alims yra numatoma tam tikra ekonomin? nauda.

Nematerialusis turtas gali b?ti vertinamas kaip sudedamoji verslo dalis ar kaip atskiras, ekonomin? naud? teikiantis vienetas.

Verslo vertinimo ataskaita

Usakovui pateikiama pilna verslo vert?s nustatymo ataskaita, atitinkanti 1996 02 14 Lietuvos Respublikos Vyriausyb?s nutarimo Nr. 244 D?l turto vertinimo metodikos, 1999 05 25 Turto ir verslo vertinimo pagrind? ?statymo, Tarptautini? turto vertinimo standart? (IVS 2007), Europos turto vertinimo standart? (EVS 2009), Nacionalini? turto ir verslo vertinimo standart? (2004) reikalavimus.

Usakovui pageidaujant gali b?ti teikiama raytin? konsultacija d?l verslo vert?s, ta?iau pabr?tina, kad toks dokumentas yra informacinio pob?dio ir neturi juridin?s galios.